Турэhэн удэроор!

1

Хундэтэ Александр!

Турэhэн удэроор шамайе амаршалнаб!
Буянтай, жаргалтай ябахатнай болтогой!
Элyyр мэндэ (бэе мэндэ) , зол жаргалтай байхыетнай (ябахыетнай, hуухыетнай) танда хyсэнэб.
Ажал хyдэлмэридθ амжалтатай ябахыетнай хyсэнэб
Ута наhатай удаан жаргалтай ябаарайт, жэл бyри сэбэр боложо ябаарайт, ажалдаа амжалтатай, арадтаа хyндэтэй ябаарайт.

Вот тебе по бурятски пожелания! Перевести не смог)))))) Так что прости если что!

Обсудить на форуме (комментариев 3).